...

Welkom bij Hoveniersbedrijf Niek van den Heuvel, het bedrijf voor uw tuin en grondverzet werk. Neem contact met ons op!

Algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: De rechtspersoon Hoveniersbedrijf Niek van den Heuvel, gevestigd te Braakven 83, 5258 AH Berlicum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83349081 Hoveniersbedrijf Niek van den Heuvel.

Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en dergelijke, zowel binnen als buiten. Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamheden. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.

Levende materialen: Producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen. Dit omvat onder andere planten, bloemen en bomen.

Dode materialen: Alle overige producten en materialen die binnen het vakgebied van het bedrijf vallen, zoals gereedschappen, stenen en hout.

Consument: Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen en die een overeenkomst aangaat met het bedrijf.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat Hoveniersbedrijf Niek van den Heuvel doet en op alle overeenkomsten die tussen het bedrijf en de consument/bedrijf  worden gesloten.

 

ARTIKEL 3 – HET AANBOD

Voordat een aanbod (door middel van een offerte) wordt uitgebracht, heeft het bedrijf de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie. De consument heeft de plicht deze informatie aan het bedrijf te verstrekken.

Het aanbod wordt bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch uitgebracht en voorzien van een dagtekening. Het aanbod is onherroepelijk gedurende 30 dagen na de dagtekening, tenzij uit het aanbod anders blijkt.

Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de te leveren goederen en/of te verrichten werkzaamheden, inclusief.

Het aanbod vermeldt de prijs van de materialen en de prijsvormingsmethode (aanneemsom of regie), alsmede de betalingswijze en betalingsvoorwaarden.

Het intellectuele eigendom op verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen blijft bij het bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij elektronische opdrachtverlening stuurt het bedrijf onverwijld een elektronische bevestiging aan de consument.

Na wijzigingen in de offerte brengt het bedrijf op korte termijn een nieuwe offerte uit.

Kennelijke fouten of vergissingen in offertes binden het bedrijf niet.

graafwerkzaamheden omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De consument is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan het bedrijf te verstrekken.


ARTIKEL 5 – DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst tussen Hoveniersbedrijf Niek van den Heuvel en de consument/bedrijf wordt aangegaan voor de duur van de uit te voeren werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen. De consument kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen. Na voltooiing van de overeenkomst ontvangt de consument/bedrijf een factuur met het gespecificeerde bedrag. Deze factuur dient binnen 10 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling is de consument/bedrijf van rechtswege in verzuim en is hij rente van verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Tevens komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de consument/bedrijf.

 

ARTIKEL 6 – DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN

Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren indien daarvoor gegronde redenen zijn, zoals wijzigingen in de kosten van materialen of arbeid. Eventuele meer- of minderwerk zal vooraf schriftelijk worden vastgelegd en uitgevoerd na akkoord van de consument.

 

ARTIKEL 7 – DE OPLEVERING

Na voltooiing van de werkzaamheden zal Hoveniersbedrijf Niek van den Heuvel de consument schriftelijk informeren dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd op het moment dat de consument het (opnieuw) in gebruik neemt. Eventuele gebreken dienen binnen 7 dagen na oplevering schriftelijk aan het bedrijf te worden gemeld, zodat deze zo spoedig mogelijk kunnen worden hersteld. Goederen en producten die zijn geplaatst of geleverd dienen op hun plaats te blijven staan en mogen niet worden verplaatst zonder overleg met Hoveniersbedrijf Niek van den Heuvel.

 

ARTIKEL 8 – CONFORMITEIT

Hoveniersbedrijf Niek van den Heuvel staat garant voor de kwaliteit en soortechtheid van de geleverde levende materialen, conform de omschrijving in de offerte. Het bedrijf zal zorgdragen voor een correcte samenstelling van materialen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen en het beoogde gebruik. Indien zich gebreken voordoen als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van de consument, is het bedrijf hiervoor niet aansprakelijk.

 


ARTIKEL 9 – AANBETALING

Indien het totaalbedrag van de overeenkomst boven de € 2000,- uitkomt, dient de consument een aanbetaling te voldoen van 25% van het totale bedrag. Deze aanbetaling dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden te zijn voldaan.

 

 

ARTIKEL 9 – OPSCHORTING

In geval van overmacht kunnen de verplichtingen van Hoveniersbedrijf Niek van den Heuvel worden opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 90 dagen, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht aan de zijde van de consument die de uitvoering van de werkzaamheden belemmert, is het bedrijf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, zonder dat hieruit enige verplichting tot schadevergoeding voortvloeit. Wijzigingen van de afgesproken uitvoerdatum dienen uiterlijk een maand voor de oorspronkelijke datum te worden gemeld. Bij niet tijdige melding wordt een bedrag van € 75,00 in rekening gebracht. Bij annulering na ondertekening worden annuleringskosten van 25% in rekening gebracht.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.